FAQs Complain Problems

मासिक घटना दर्ता

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको २०७७ साल बैशाख देखि चैत्र मसान्त सम्मको घटना दर्ता विवरण
क्र.सं. महिना जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता बसाइसराई दर्ता सम्बन्ध विच्छेद कुल जम्मा
महिला पुरुष जम्मा महिला  पुरुष जम्मा दर्ता परिवार संख्या (गएको) दर्ता परिवार संख्या (आएको)

सदस्य संख्या (गएको)

सदस्य संख्या (आएको)
१. बैशाख
२. जेष्ठ ११ १५
३. असार १२ २७ ३९ १३ २२ ७१
४. श्रावण                          
५. भाद्र                          
६. असोज                          
७. कार्तिक                          
८. मंसिर                          
९. पौष                          
१०. माघ                          
११. फाल्गुण                          
१२. चैत्र                          
१३. कुल जम्मा                          

 

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको २०७६ साल बैशाख देखि चैत्र मसान्त सम्मको घटना दर्ता विवरण
क्र.सं. महिना जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता बसाइसराई दर्ता सम्बन्ध विच्छेद कुल जम्मा
महिला पुरुष जम्मा महिला  पुरुष जम्मा दर्ता परिवार संख्या (गएको) दर्ता परिवार संख्या (आएको)

सदस्य संख्या (गएको)

सदस्य संख्या (आएको)
१. बैशाख ३९ ५४ ९३ १४ २३ २८ १५२
२. जेष्ठ २६ ३० ५६ १३ २६ १०२
३. असार २४ २५ ४९ १४ २२ १५ १२ ९३
४. श्रावण ३० ३७ ६७ १४ २३ ३० १२९
५. भाद्र २६ २७ ५३ १३ १३ २६ २३ १० ११ १०६
६. असोज २४ २३ ४७ ११ २३ ८६
७. कार्तिक २३ २८ ५१ १६ २३ १५ १३ ९४
८. मंसिर २२ ३३ ५५ १२ १३ २५ २३ १०८
९. पौष ४० ४९ ८९ ११ २० ३० १४५
१०. माघ ३९ ४७ ८६ ११ १४ २५ २४ ३६ १४६
११. फाल्गुण ३३ ४२ ७५ १४ २० ३४ २४ १३७
१२. चैत्र १२ २० १२ १२ ४६
१३. कुल जम्मा ३३४ ४०७ ७४१ ११३ १४४ २५७ २७३ २९ १४ ९१ ५३ ३० १३४४