FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व. २०७६/०७७ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिबेदन | ७६/७७ 05/06/2020 - 21:52 PDF icon suchana ko hak 2076.77 3rd.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व. २०७६/०७७ को अन्तिम त्रैमासिक प्रतिबेदन | ७७/७८ 07/28/2020 - 11:10 PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन.pdf
वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम-२०७७/०७८ ७७/७८ 10/16/2020 - 11:40 PDF icon RED_BOOK_2077-078.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व. २०७७/०७८ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिबेदन | ७७/७८ 10/29/2020 - 11:00 PDF icon सूचनाको हक २०७७-०७८ प्रथम त्रैमासिक.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व. २०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिबेदन | ७७/७८ 01/27/2021 - 15:42 PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन-स्वत प्रकाशन.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व. २०७७/०७८ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिबेदन | ७७/७८ 04/26/2021 - 13:05 PDF icon ३ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन(अन्तिम त्रैमासिक ) ७८/७९ 07/26/2021 - 12:40 PDF icon ३ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अन्तिम त्रैमासिक.pdf