FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको आ.व. २०८०।०८१ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन ८०/८१ 04/25/2024 - 16:46 PDF icon सूचनाको हक स्वत प्रकाशन तेस्रो त्रैमासिक -२०८०।८१ (1).pdf
प्रथम पञ्चवर्षीय गाउँ शिक्षा योजना आ व २०८०।०८१ देखि २०८४।०८५ ८०/८१ 03/18/2024 - 10:37 PDF icon प्रथम पन्च वर्षीय गाउँ शिक्षा योजना.pdf
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको आ.व. २०८०।०८१ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन ८०/८१ 01/26/2024 - 13:03 PDF icon सूचनाको हक स्वत प्रकाशन दोस्रो त्रैमासिक -२०८०।८१ (1).pdf
माछापुच्छ्रे गा.पा स्वास्थ्य शाखाको आ.व २०७९।०८० को वार्षिक प्रतिवेदन ८०/८१ 01/23/2024 - 11:39 PDF icon स्वास्थ्य शाखा वार्षिक प्रतिवेदन २०७९.pdf
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको आ.व. २०८०।०८१ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन ८०/८१ 10/19/2023 - 14:04 PDF icon सूचनाको हक स्वत प्रकाशन प्रथम त्रैमासिक -२०८०।८१.pdf
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०८० (Red Book) ८०/८१ 09/22/2023 - 10:26 PDF icon वार्षिक कार्यक्रम_MP GAPA .pdf
माछापुच्छ्रे शैक्षिक बुलेटिन २०८० ८०/८१ 08/10/2023 - 12:11 PDF icon Machhapuchchhre Education Bulletin 2080.pdf
(सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको आ.व. 2079/80 को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन ८०/८१ 07/26/2023 - 14:42 PDF icon सूचनाको हक स्वत प्रकाशन चौंथो त्रैमासिक -.pdf
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको आ ब २०७९।८० को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन ७९/८० 04/20/2023 - 11:14 PDF icon सूचनाको हक स्वत प्रकाशन तेस्रो त्रैमासिक.pdf
का स मु फारम करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि मात्र ७९/८० 01/29/2023 - 15:40 PDF icon करार कासमु.pdf
(सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको आ.व. 2079/80 को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन ७९/८० 01/23/2023 - 00:00 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व. २०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिक प्रतिबेदन | ७९/८० 10/31/2022 - 11:05 PDF icon प्रथम त्रैमासिक प्रकाशन.pdf
माछापुच्छ्रे शैक्षिक बुलेटिन-२०७९ ७९/८० 08/01/2022 - 11:53 PDF icon Machhapuchhre Educational Bulletin, 2079.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व. २०७८/०७९ को चौंथो त्रैमासिक प्रतिबेदन। ७८/७९ 07/28/2022 - 12:40 PDF icon सूचनाको हक स्वत प्रकाशन_२०७८-७९_चौंथो त्रैमासिक.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व. २०७८/०७९ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिबेदन। ७८/७९ 04/27/2022 - 11:05 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक_स्वत प्रकाशन_२०७८-०७९.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व. २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिबेदन ७८/७९ 01/24/2022 - 11:05 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व. २०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिबेदन | ७८/७९ 10/31/2021 - 11:11 PDF icon आ.व २०७८-०७९ प्रथम त्रैमासिक (स्वत प्रकाशन).pdf
वार्षिक बजेट, नीति, योजना तथा कार्यक्रम २०७८।०७९ ७८/७९ 10/21/2021 - 11:05 PDF icon RED_BOOK_MPGAPA 2078-079.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन(अन्तिम त्रैमासिक ) ७८/७९ 07/26/2021 - 12:40 PDF icon ३ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अन्तिम त्रैमासिक.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व. २०७७/०७८ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिबेदन | ७७/७८ 04/26/2021 - 13:05 PDF icon ३ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व. २०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिबेदन | ७७/७८ 01/27/2021 - 15:42 PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन-स्वत प्रकाशन.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व. २०७७/०७८ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिबेदन | ७७/७८ 10/29/2020 - 11:00 PDF icon सूचनाको हक २०७७-०७८ प्रथम त्रैमासिक.pdf
वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम-२०७७/०७८ ७७/७८ 10/16/2020 - 11:40 PDF icon RED_BOOK_2077-078.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व. २०७६/०७७ को अन्तिम त्रैमासिक प्रतिबेदन | ७७/७८ 07/28/2020 - 11:10 PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको आ.व. २०७६/०७७ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिबेदन | ७६/७७ 05/06/2020 - 21:52 PDF icon suchana ko hak 2076.77 3rd.pdf