FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 01/29/2018 - 11:20 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 06/21/2018 - 12:56 PDF icon राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 01/29/2018 - 12:14 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 07/23/2018 - 19:17 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावलि २०७४ ७४/७५ 01/29/2018 - 12:18 PDF icon गाउँकार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावलि २०७४.pdf
एकिकृत सम्पत्तिकर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/23/2018 - 19:18 PDF icon एकिकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावलि २०७४ ७४/७५ 01/29/2018 - 12:21 PDF icon प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावलि २०७४.pdf
विनियोजन ऐन-२०७५ ७५/७६ 08/26/2018 - 20:38 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७५।०७६.pdf
बिनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 01/29/2018 - 12:22 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 01/29/2018 - 12:29 PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका पदाधिकारी आचर संहिता-२०७४ ७४/७५ 02/22/2018 - 16:14 PDF icon पदाधिकारी आचर संहिता-२०७४.pdf
विषयगत समितिको बैठक संचालन कार्यविधि - २०७५ ७४/७५ 06/21/2018 - 12:44 PDF icon विषयगत समितिको बैठक संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन - २०७४ ७४/७५ 06/21/2018 - 12:46 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन-२०७४.pdf
सहकारी ऐन - २०७४ ७४/७५ 06/21/2018 - 12:51 PDF icon सहकारी ऐन-२०७४.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन - २०७४ ७४/७५ 06/21/2018 - 12:53 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन-२०७४.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनार गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/26/2019 - 06:15 PDF icon न्यायिक समिति ऐन-२०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/21/2019 - 13:13 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 07/21/2019 - 13:14 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७६.pdf
कार्यविधि, निर्देशिका संग्रह-२०७६ ७६/७७ 10/13/2020 - 10:50 PDF icon कार्यविधि, निर्देशिका संग्रह-२०७६.pdf
दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/22/2020 - 11:19 PDF icon दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान सहगोग कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages