FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका पदाधिकारी आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 01/14/2018 - 13:05 PDF icon पदाधिकारी आचर संहिता-२०७४.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन - २०७४ ७४/७५ 05/17/2018 - 12:53 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन-२०७४.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/02/2018 - 12:05 PDF icon माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 01/29/2018 - 11:20 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४.pdf
विषयगत समितिको बैठक संचालन कार्यविधि - २०७५ ७४/७५ 06/21/2018 - 12:44 PDF icon विषयगत समितिको बैठक संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 01/29/2018 - 12:14 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 06/21/2018 - 12:56 PDF icon राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावलि २०७४ ७४/७५ 01/29/2018 - 12:18 PDF icon गाउँकार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावलि २०७४.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 07/23/2018 - 19:17 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावलि २०७४ ७४/७५ 01/29/2018 - 12:21 PDF icon प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावलि २०७४.pdf
एकिकृत सम्पत्तिकर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/23/2018 - 19:18 PDF icon एकिकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
बिनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 01/29/2018 - 12:22 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 07/29/2018 - 12:25 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 01/29/2018 - 12:29 PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 08/19/2018 - 13:05 PDF icon माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका पदाधिकारी आचर संहिता-२०७४ ७४/७५ 02/22/2018 - 16:14 PDF icon पदाधिकारी आचर संहिता-२०७४.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/20/2018 - 13:05 PDF icon माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 04/05/2018 - 13:05 PDF icon 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाम करारमा प्राविधिक कर्मचाारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/20/2018 - 14:05 PDF icon करारमा प्रविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन - २०७४ ७४/७५ 05/17/2018 - 12:46 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन-२०७४.pdf
विनियोजन ऐन-२०७५ ७५/७६ 08/26/2018 - 20:38 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७५।०७६.pdf
सहकारी ऐन - २०७४ ७४/७५ 05/17/2018 - 12:51 PDF icon सहकारी ऐन-२०७४.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा आवद्ध हुँदा लाग्ने योगदान रकम भुक्तानीमा अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/08/2018 - 13:05 PDF icon विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य विमा योगदान रकम अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
बाल क्लब/सञ्जाल गठन कार्यविधि, २०७५ ७८/७९ 01/20/2019 - 14:06 PDF icon बाल क्लब-सञ्जाल गठन कार्यविधि, २०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/21/2019 - 13:13 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/02/2019 - 13:05 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 07/21/2019 - 13:14 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७६.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनार गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/20/2019 - 06:15 PDF icon न्यायिक समिति ऐन-२०७५.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७५ ७६/७७ 09/18/2019 - 13:05 PDF icon माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७५.pdf
माछापु्च्छ्रे गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/20/2019 - 11:05 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, 2075.pdf
बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्धन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/18/2019 - 13:05 PDF icon बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्धन कार्यविधि, २०७६.pdf
प्राकृतिक श्रोत संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/20/2019 - 12:05 PDF icon प्राकृतिक श्रोत संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/18/2019 - 14:05 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
माछापु्च्छ्रे गाउँपालिकाको पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/20/2019 - 13:05 PDF icon पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
जेष्ठ नागरिक सञ्जाल गठन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/18/2019 - 14:15 PDF icon जेष्ठ नागरिक सञ्जाल गठन कार्यविधि, २०७६.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/20/2019 - 13:05 PDF icon माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, 2075.pdf
महिला सञ्जाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/18/2019 - 14:45 PDF icon महिला सञ्‍जाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७६.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/20/2019 - 13:05 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, 2075.pdf
कृषि सञ्जाल कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/18/2019 - 16:05 PDF icon कृषि सञ्जाल कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६.pdf
टोल विकास संस्थाको गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/20/2019 - 13:05 PDF icon टोल विकास संस्थाको गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/20/2019 - 14:05 PDF icon आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 06/28/2020 - 14:26 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७७ फाइनल.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/07/2020 - 14:33 PDF icon राजपत्र IEE_website.pdf
ऐन, नियमहरुको संग्रह-२०७६ ७६/७७ 10/13/2020 - 10:49 PDF icon ऐन नियमहरुको संग्रह-२०७६.pdf
कार्यविधि, निर्देशिका संग्रह-२०७६ ७६/७७ 10/13/2020 - 10:50 PDF icon कार्यविधि, निर्देशिका संग्रह-२०७६.pdf
दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/22/2020 - 11:19 PDF icon दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान सहगोग कार्यविधि, २०७७.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/22/2020 - 12:15 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७.pdf
माछापच्छ्रे गाउँपालिकाको रसायनिक मल निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 10/22/2020 - 12:20 PDF icon रसायनिक मल निर्देशिका, २०७७.pdf
छात्रवृत्ति कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/07/2020 - 11:21 PDF icon छात्रवृत्ति-कोष-सञ्चालन-कार्यविधि-२०७७.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/07/2020 - 13:50 PDF icon माछापुच्छ्रे खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 03/22/2020 - 11:05 PDF icon स्थानीय-विपद्-व्यवस्थापन-कोष-सञ्चालन-कार्यविधि-२०७६.doc_.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 06/28/2020 - 14:25 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७ फाइनल.pdf
गाउँ युवा परिषद् सञ्चालन ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/19/2021 - 11:04 PDF icon गाउँ युवा परिषद संचालन ऐन.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका स्थानीय जलस्रोत ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/19/2021 - 11:05 PDF icon माछापुच्छ्रे गाउँपालिका स्थानीय जलस्रोत ऐन, २०७७.pdf
निजि जग्गाबाट प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन् सङ्कलन तथा बिक्रिवितरण व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/19/2021 - 15:05 PDF icon निजि जग्गाबाट प्राकृतिक स्रोत उत्खनन कार्यविधि, २०७७.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 08/09/2021 - 11:05 PDF icon माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७८.pdf
उपाध्यक्षसँग महिला तथा बालबालिका कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 11/22/2021 - 11:05 PDF icon उपाध्यक्षसँग महिला तथा बालबालिका कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका,२०७८.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका बाल कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 11/22/2021 - 11:05 PDF icon बालकोष (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.docx_.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा उपाध्यक्षसँग गर्भवती महिला सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/03/2021 - 11:05 PDF icon उपाध्यक्ष् संग गर्भवती महिला सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/19/2021 - 11:02 PDF icon स्थानीय-वातावरण-तथा-प्राकृतिक-स्रोत-संरक्षण-ऐन.pdf
माछापु्च्छ्रे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७८/७९ 06/27/2022 - 13:15 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९ फाइनल.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ ७८/७९ 07/27/2022 - 14:05 PDF icon बिनियोजन ऐन-2079-80.pdf
बालिका बैंक खाता सञ्चालन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 08/22/2022 - 11:05 PDF icon कार्यविधि बालिका बैंक खाता सञ्चालन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
राजश्व परामर्श समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 08/22/2022 - 12:05 PDF icon राजश्व परामर्श समितिको वैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन, २०७९) ७९/८० 09/05/2022 - 14:05 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन, २०७९).pdf
दिर्घ रोगी (मधुमेह र रक्तचाप) जेष्ठ नागरिकहरुलाई निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 10/23/2022 - 14:05 PDF icon निशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
बैदेशिक रोजगारबाट फर्केर कृषि फर्म सञ्‍चालन गर्नेका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 10/23/2022 - 14:08 PDF icon कृषि फर्म सञ्‍चालन गर्नेका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/07/2022 - 11:05 PDF icon एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि - २०७८.docx_.pdf
सिभिल इन्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७९ ७९/८० 12/22/2022 - 15:05 PDF icon प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता मापदण्ड, २०७९.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/07/2022 - 11:05 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.docx_.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन/सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/13/2022 - 11:05 PDF icon माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन-सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.docx_.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७८ ७८/७९ 03/22/2022 - 11:05 PDF icon माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८० ८०/८१ 07/17/2023 - 12:35 PDF icon बिनियोजन ऐन-2080-81 web.pdf
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 07/17/2023 - 12:37 PDF icon माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०.pdf
शिक्षा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली (दोस्रो संशोधन) २०७५ ७९/८० 04/02/2024 - 11:32 PDF icon शिक्षा नियमावली दोस्रो संशोधन २०७९.pdf