FAQs Complain Problems

समाचार

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- ७ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- नेपाली रु. २००/अंग्रेजी रु. ४००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र

२) सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकता/ जन्मदर्ता/विवाह दर्ता सम्बन्धि प्रमाणित कागजात

३) नाता खुल्ने अन्य प्रमाणित कागजात

४) पासपोर्टसाइजकोफोटो२प्रति

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ७ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- रु. २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सरोकारवालाको निवेदनपत्र

२) घटना दर्ताको साविक प्रमाण पत्रको सक्कलै प्रति

३) सच्याउन पर्नाको प्रमाण कागज

४) घटना दर्ताको ६ महिनाभित्र मात्रै  सच्याउन मिल्ने

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व ईकाई
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १० लाखसम्म रु १०००, रु २० लाखसम्म रु १५००, रु ३० लाखसम्म रु २०००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र

२) सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता

३) आय खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत/घर जग्गा कर/एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व ईकाई
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- प्रति हजार रु. १
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र

२) सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता

३) सम्पत्ति सम्बन्धि विवरणको प्रमाण

४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत/घर जग्गा कर/एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- रु. ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र

२) घटना दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ७ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) लक्षित समुहको सम्बन्धित व्यक्तिको  निवेदनपत्र

२) नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

३) पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति

४) एकल महिलाको हकमा एकल भएको प्रमाणको प्रतिलिपि

५) बसाई सराई आएको भए बसाई सराईको प्रमाणको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- कर
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- गाउँसभाको निर्णयानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२) प्रथम बर्षका लागि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि, नविकरणको लागि अघिल्लो आ.व.मा मालपोत तिरेको रसिद

३) घर जग्गा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- कर
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व ईकाई
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँसभाको निर्णयानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र र संस्थाको प्रमाणित कागजात

२) सम्बन्धित स्थानीय तहमा तिर्न/बुझाउन पर्ने व्यवसाय र अन्य करको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- कर
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- गाउँसभाको निर्णयानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२) जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

३) घर जग्गा खरिद गरेको भए मालपोतबाट रजिस्ट्रेसन पारित लिखितको प्रतिलिपि

४) भवन नक्सा स्वीकृत प्रमाण पत्र र नक्साको प्रतिलिपि

५) स्थानीय तह घोषणा हुनुपुर्व निर्माण भएको भवनका हकमा नापी नक्सा वा स्थालगत प्राविधिक प्रतिवेदन

६) मालपोत तिरेको रसिद

७) यस अघि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर तिरेको भए सो को प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- न्यायिक समिति
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ३००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) मिलापत्र गर्ने दुवै पक्षको निवेदनपत्र

२) सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

३) बिषयसंग सम्बन्धित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

Pages