FAQs Complain Problems

समाचार

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- ७ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- नेपाली रु. ४००/अंग्रेजी रु. ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र

२) सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकता/ जन्मदर्ता/विवाह दर्ता सम्बन्धि प्रमाणित कागजात

३) नाता खुल्ने अन्य प्रमाणित कागजात

४) पासपोर्टसाइजकोफोटो२प्रति

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व ईकाई
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १० लाखसम्म रु १०००, रु २० लाखसम्म रु १५००, रु ३० लाखसम्म रु २०००, रु ४० लाखसम्म रु ३०००, रु ५० लाखसम्म रु ५०००, रु ५० लाखभन्दा बढी प्रत्येक १० लाखमा रु. २०० का दरले थप
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र

२) सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता

३) आय खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत/घर जग्गा कर/एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व ईकाई
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- प्रति हजार रु. १
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र

२) सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता

३) सम्पत्ति सम्बन्धि विवरणको प्रमाण

४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत/घर जग्गा कर/एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- रु. ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र

२) घटना दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- कर
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- गाउँसभाको निर्णयानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२) प्रथम बर्षका लागि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि, नविकरणको लागि अघिल्लो आ.व.मा मालपोत तिरेको रसिद

३) घर जग्गा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- कर
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व ईकाई
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँसभाको निर्णयानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र र संस्थाको प्रमाणित कागजात

२) सम्बन्धित स्थानीय तहमा तिर्न/बुझाउन पर्ने व्यवसाय र अन्य करको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- न्यायिक समिति
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ३००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) मिलापत्र गर्ने दुवै पक्षको निवेदनपत्र

२) सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

३) बिषयसंग सम्बन्धित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२) चालु आ.व. सम्मको मालपोत/घर जग्गा कर/एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

३) बिषय संग सम्बन्धित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- रित पुगेकोमा तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- रु. २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२) जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

३) चालु आ.व. सम्मको मालपोत/घर जग्गा कर/एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- रित पुगेकोमा तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सबै वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- नेपाली रु ५००/अंग्रेजी रु ७००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदनपत्र र निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२) संरक्षक वा अभिभावकले कार्यालयको रोहबरमा गरेको सनाखत पत्र

३) स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का कागज

४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत/घर जग्गा कर/एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

५) बिदेशमा रहेकाको हकमा विदेशस्थित नेपाली नियोगको सिफारिस पत्र

Pages